عملیات بزرگ بدر در هورُالهویزه با رمز یا فاطمة الزهرا (1363 ش)

19 اسفند
عملیات بزرگ بدر با رمز یا فاطمةالزهرا(س)

عملیات بزرگ بدر با رمز یا فاطمة الزهرا(س) از روز نوزدهم اسفند سال 1363 در جبهه جنوب واقع در هورالهویزه در وسعت تقریبی 1100 كیلومتر مربع با اهداف انهدام وسیع نیروهای دشمن و تصرف و تأمین هورالهویزه و كنترل جاده بصره - العماره و پاسخ به حملات دشمن به مناطق مسكونی ایران انجام گرفت و تا 26 اسفند به طول انجامید.
نتایج عملیات بزرگ بدر:
تلفات نیروی انسانی: 3200 نفر اسیر، حدود 15000 نفر كشته و زخمی؛
سایر نتایج: انهدام هفت لشكر دشمن و آزادسازی بخش دیگری از منطقه هورالهویزه به وسعت 800 كیلومتر مربع؛ تجهیزات و امكانات: تانك و نفربر: 250 دستگاه انهدامی، هواپیما: 6 فروند انهدامی، هلیكوپتر: 4 فروند انهدامی، انواع توپ: 40 قبضه انهدامی، 5 قبضه اغتنامی، خودرو: 200 دستگاه انهدامی، رادار رازیت: 4 دستگاه اغتنامی.

عملیات بدر علاوه بر آن كه جایگاهی ویژه در ارتقاء و رشد ابعاد فكری و عملی سازمان رزم جمهوری اسلامی در برداشت، دورنمایی را ترسیم كرد كه بعدها، فتح فاو، بخشی از حاصل و ثمره آن بود.
اما آن چه در عملیات بدر برجستگی داشت عمدتاً عبارت بود از: تصمیم و عزم راسخ جمهوری اسلامی جهت تهاجم به دشمن و ادامه نبرد تحت هر شرایطی مبتنی بر رهنمودهای فرماندهی كل قوا و توانایی و جسارت در بهره گیری از تدابیر و راه كارهای جدید و درهم شكستن خطوط دفاعی دشمن در خط و عمق.

 

Share