قریب پانزده هزار نفر از زارعین آذربایجان به علت فقر و بیكاری به تهران هجوم آوردند. (1328 ش)

26 اسفند
کشاورزی

علت بیكاری و سرگردانی زارعین این بود كه در سفر گلشائیان به آذربایجان به ملاكین گفتند تعهد غله نگیرید خود ما وضع نان آذربایجان را تأمین می كنیم و این امر موجب بیكاری كارگران و كشاورزان گردید.

Share