اعزام آقا سید ضیاء الدین مدیر روزنامه رعد برای مذاکره و عقد قرارداد با دولت روسیه(۱۲۹۵ش)

۲۸ اسفند
وثوق الدوله hassan_vosough_od-dowleh

به دستور وثوق الدوله رئیس الوزراء هیئتی به ریاست آقا سید ضیاء الدین مدیر روزنامه رعد برای مذاکره و عقد قرارداد با دولت روسیه عازم پطروگراد شد (۱۲۹۵ش)

اعضای این هیئت عبارت بودند از: شاهزاده محمدجعفر میرزا نماینده وزارت فوائد عامه - ترجمان الممالک نماینده گمرک و مالیه - میرزا رحیم خان ارجمند نماینده پست و تلگراف - کلنل کاظم خان نماینده وزارت جنگ - میرزا یوسف خان مشار اعظم نماینده وزارت داخله - میرزا سید باقرخان مهذب الدوله نماینده وزارت خارجه - فهیمی نماینده وزارت معارف. مسافرت سید ضیاء الدین به اروپا از نظر روابط سیاسی ایران و دولت جدید التأسیس شوروی حائز اهمیت خاصی بود. وقتی سید ضیاء الدین وارد روسیه شد و عمق انقلاب مردم آن کشور را دید اولیای امور ایران را متوّجه تغییرات کلی در شئون سیاسی آن کشور نمود و به دولت ایران هشدار داد که هر چه زودتر در برقراری روابط سیاسی و شناسائی دولت جدید اقدام نمایند. رجال ایران به تبعیت از پیشنهاد سید ضیاء به مجلس کبیر دوما تلگرافی مخابره کردند. در آن تاریخ رابط سید ضیاء و دولت، میرزا حسین خان معین الوزراء رئیس کابینه وزارت امور خارجه بود.

Share