روز جهانی شعر

20 مارس
روز جهانی شعر

مطالعات یونسکو در مورد وضعیت شعر طی دو دهه گذشته نشان می دهد که با وجود تکثر و تنوع فعالیت های شعری و افزایش تعداد شاعران و توجه ملت ها و جوامع به حفظ سنت ها و بیان شفاهی، هنوز شعر به عنوان یک وسیله اصیل بیان فرهنگی و هنری در رسانه ها و نظام های آموزشی جایگاه واقعی خود را نیافته است. حال آنکه جهان امروز با نیازهای زیبایی شناسی برآورده نشده فراوانی روبرو است که اگر نقش اجتماعات، مناسبات و ارتباطات مردمی به عنوان ابزاری برای ارتقای سطح آگاهی عمومی به رسمیت شناخته شود، شعر می تواند این نیازها را برآورده سازد.

Share