عمليات قوچ سلطان در مريوان، به طور مشترك (1360ش)

1 فروردین
مریوان

عمليات قوچ سلطان در منطقه مريوان در اول فروردين 1360 ; اين عمليات به منظور آزادسازی ارتفاع قوچ سلطان و روستاهای اطراف آن و با استعداد دو گردان از سپاه و ارتش اجرا گرديد. در اين عمليات نيروهای خودی ضمن آزادسازی ارتفاع يادشده و روستاهای اطراف آن 87 تن از نيروهای دشمن را به اسارت درآوردند.

 

Share