محكومیت كاربرد سلاح های شیمیایی توسط عراق در شورای امنیت سازمان ملل (۱۳۶۵ش)

۱ فروردین
 سلاح های شیمیایی,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

با شروع عملیات والفجر ۸ در منطقه فاو در بیستم بهمن ۱۳۶۴، و پیشروی اعجاب برانگیز رزمندگان اسلام و عقب نشینی مزدوران بعثی، رژیم عراق بار دیگر به سلاح های شیمیایی متوسل شد و آن را در سطحی وسیع به كار گرفت. جمهوری اسلامی ایران با اعلام موضوع به دبیركل سازمان ملل متحد، درخواست اعزام هیئت كارشناسی به منطقه را مطرح كرد. با گسیل شدن هیئت كارشناسی به ایران و بازدید از مصدومین حادثه، گزارشی تهیه شد كه از دامنه گسترده كاربرد سلاح های شیمیایی به شدت اظهار نگرانی شده و به كارگیری این سلاح ها را تأیید كردند. شورای امنیت پس از استماع گزارش هیئت كارشناسی اعزامی به منطقه، طی بیانیه ۲۱ مارس ۱۹۸۶ برابر با اول فروردین ۱۳۶۵، از استفاده گسترده عراق از سلاح های شیمیایی اظهار نگرانی عمیق كرده و این عمل را قویاً محكوم كرد. در بخش های دیگر این بیانیه، با اشاره به بیانیه های قبلی، رعایت قوانین مربوط به جنگ خواسته شده و ادامه جنگ محكوم گردیده است. در این بیانیه، برای نخستین بار، عراق با ذكر نام به عنوان به كار برنده سلاح های شیمیایی مورد خطاب قرار گرفته و نیز ارتباط كاربرد سلاح های شیمیایی با كل مساله جنگ، ضعیف تر و كم رنگ تر شده است.

Share