روز جهانی هواشناسی

23 مارس
روز جهانی هواشناسی

سازمان جهانی هواشناسی ، همه ساله 23 مارس مصادف با سوم فروردین را بعنوان روز جهانی هواشناسی تعیین کرده است.

 

Share