آشنایی با لغات و اصطلاحات طب سنتی: تقطیر

آشنایی با لغات و اصطلاحات طب سنتی: تقطیر(Distillation)

تقطیر (Distillation):

عرق کشی. تبدیل مایع به بخار و تبدیل دوباره بخار به مایع توسط سرد کردن به منظور جدا سازی ناخالصی های مایع اولیه.
چکانیدن و قطره قطره چکانیدن (منتهی الارب)، برون آوردن آب های لطیف اجسام و تصفیه آن.
عملی است که به وسیله آن جسمی را تبخیر می کنند و بخارهای حاصل را سرد می نمایند تا مایع شود.
در صورتی که جسم مزبور ماده شیمیایی خالص باشد نقطه جوش آن ثابت و مشخص است و برای آنکه کاملاً تبخیر شود بایستی گرما از نقطه جوش آن قدری بالاتر رود.
اگر مواد خارجی غیر فراری به صورت ناخالص در جسم وجود داشته باشد این مواد به صورت باقی مانده ای باقی می ماند و در این صورت جسم بر اثر تقطیر خالص می گردد.
و اگر مواد ناخالص بر عکس فرار و نقطه جوش آنها با نقطه جوش جسم متفاوت باشد هر کدام در زمینه گرمای معین و متفاوتی بجوش آمده تقطیر می شوند.
آنها را می توان بدین ترتیب از یکدیگر جدا کنند و این عمل را تقطیر جزء به جزء متوالی می نامند (از کارآموزی داروسازی ص ۲۹ بنقل از دهخدا)
قطره قطره چکانیدن آب و جزء آن، و به اصطلاح کیمیا جدا کردن به اعانت حرارت مواد فرار جسمی را از مواد ثابت و غیر فرار آن. (ناظم…).
 

منبــــع : سایت حکیم دکتر حسین روازاده

Share