کلیپ/ ای دومین محمد و ای پنجمین امام + متن

لیست
  • کلیپ/ ای دومین محمد و ای پنجمین امام

بـه سر مـی پـرورانم من هوای حضرت بـاقر(علیه السلام)
بـه دل باشد مرا شوق لقای حضرت باقر(علیه السلام)

زعشقش جان من بر لب رسیده کس نمی دانـد
کـه نبود چاره ساز من سوای حضرت باقر(علیه السلام) 

به گوشم هاتف غیبی سرود این نکته را دیشب
که باشد رخش دانش زیر پای حضرت باقر(علیه السلام)

بـه رستـاخیز گر خواهی نجات از گرمی محشر
بــرو در سایــه ظــل همــای حضرت باقر(علیه السلام)

خـرد عــاجز بــود ز اوصاف بــی پایان آن سـرور
کمیت لفظ لنگ است از ثنای حضرت باقر(علیه السلام)

جـــلـــال و شــان و قــدر آن امــام پــاکبازان را
نمی داند کسی غیر از خدای حضرت باقر(علیه السلام)

***************************
***************************

ای دوّمین محمد و ای پنجمین امام
از خلق و از خدای تعالی تو را سلام

چشم و چراغ فاطمه خورشید هفت نور
روح و روان احمد و فرزنـد چهـار امــام

وصف تو را نگفته خدا جز به افتخار
نام تو را نبرده نبی جز به احترام

هم ساکنان عرش به پایت نهاده رخ
هم طایران سدره به دستت همیشه رام

حکم خدا به همّت تو گشته پایدار
دین نبی به دانش تو مانده مستدام

Share