تولد "ژوزف پریستْلی" دانشمند انگلیسی و كاشف اكسیژن (1733م)

24 مارس
ژوزف پریستْلیjozeph_priestley

ژوزف پریستلی در سال 1733 متولد شد. پدرش که تاجر ماهوت بود او را نزد مردی روحانی گذاشت تا استاد او را زبان عبری و علوم الهی بیاموزد. بعدها بر اثر اختلاف با روحانیون از کلیسای پروتستان رانده شد و به مطاله ی علم شیمی پرداخت. پریستلی پس از مطالعات فراوان ازت را کشف کرد و موفق به دریافت مدال "کوپلن" گشت. در سال 1744 برای نخستین بار اکسیژن را از حرارت دادن اکسید جیوه به دست آورد. وی درباره ی جوهر گوگرد، آمونیاک و جوهر نمک مطالعات فراوان داشت. پریستلی در سال 1804 در سن هفتاد و یک سالگی جهان را بدرود گفت.

Share