بازگشایی مسجد جامع گنجه پس از هفتاد سال تعطیلی (1989م)

24 مارس
مسجد جامع گنجه

مسجد جامع گنجه كه از بناهای تاریخی جمهوری آذربایجان به شمار می رود، از سال 1920م و پس از قدرت گرفتن حكومت الحادی كمونیستی در اتحاد جماهیر شوروی سابق، به حالت تعطیل درآمده بود. مسجد جامع گنجه تا پایان عمر زمام داران كمونیست در همان حال باقی ماند تا این كه با فروپاشی نظام اتحاد جماهیر شوروی، سرانجام در 24 مارس 1989م، طی مراسمی همراه با برگزاری نماز جماعت، پس از هفتاد سال تعطیلی، بازگشایی شد. هم چنین به دنبال برخی تحولات سیاسی در شوروی سابق و جمهوری های آن و با توجه به خواست همگانی مسلمانان جمهوری آذربایجان، ده ها مسجد بازسازی و مورد استفاده آنها قرار گرفت.

Share