نرم افزار/ با اوّلین امام در آخرین پیام (آخرین وصیّت امام علی علیه السلام)

موضوع: 
کتاب با اوّلین امام در آخرین پیام (آخرین وصیّت امام علی علیه السلام)

با اوّلین امام در آخرین پیام (آخرین وصیّت امام علی علیه السلام)
مشخصات کتاب:
سرشناسه : ایرانی حسین - ۱۳۲۵
عنوان و نام پدیدآور : با اولین امام در آخرین پیام (آخرین وصیت امام علی علیه السلام / حسین ایرانی مشخصات نشر : قم مسجد جمکران ۱۳۸۲.
مشخصات ظاهری : ۶۴ ص ۵/۹ x 19س م شابک : ۹۶۴-۸۴۸۴-۰۴-x 2500ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس عنوان دیگر : آخرین وصیت امام علی علیه السلام عنوان دیگر : نهج البلاغه برگزیده شرح موضوع : علی بن ابی طالب ع ، امام اول ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق نهج البلاغه برگزیده -- نقد و تفسیر
موضوع : علی بن ابی طالب ع ، امام اول ۲۳ قبل از هجرت -- ۴۰ق -- وصیتنامه موضوع : علی بن ابی طالب ع ، امام اول ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق -- نامه ها
شناسه افزوده : علی بن ابی طالب ع ، امام اول ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق نهج البلاغه برگزیده شرح رده بندی کنگره : BP38/0423 /‮الف ۸۷ ۱۳۸۲
رده بندی دیویی : ن ۹۵۱۵/۲۹۷
شماره کتابشناسی ملی : م ۸۲-۹۶۰۳
عناوین اصلی کتاب شامل:
تقدیم؛ مقدمه؛ گردآورنده نهج البلاغه؛ اسناد نهج البلاغه ؛ شرح و ترجمه نهج البلاغه؛ نهج البلاغه از منظر برخی بزرگان؛ شیوه کار؛ نامه ۴۷ نهج البلاغه؛ یتیمان؛ همسایگان؛ قرآن؛ نماز؛ حج؛ جهاد؛ روابط اجتماعی؛ امربه معروف ونهی ازمنکر؛ فهرست منابع؛ پی نوشت ها

Share