پایان جنگ های چهل ساله فرانسه و اسپانیا در قرن شانزدهم میلادی (۱۵۵۹م)

۳ آوریل
اسپانیا_فرانسه

اختلافات و تنازعات میان فرانسه و اسپانیا از اواخر قرن پانزدهم آغاز گردید. در سال ۱۴۹۴م شارل هشتم پادشاه فرانسه به قصد تسخیر ناپْلْ به ایتالیا حمله نمود كه با مخالفت اسپانیا و ایتالیا و مقاومت ارتش آنها مواجه گردید. در طی سال های بعد این نبرد ادامه پیدا كرد و بر سر اداره مناطق به تصرف آمده، بین اسپانیا و فرانسه اختلافاتی روی داد. این جنگ ها سرانجام با امضای قرارداد "صلح نوایون" در سال ۱۵۱۵م خاتمه یافت. اما آتش جنگ میان دو كشور، شش سال بعد در سال ۱۵۲۱ بار دیگر شعله ور گردید و حدود چهل سال به طول انجامید. در اولین مرحله این جنگ ها پادشاه فرانسه به اسارت درآمد و با امضای قرارداد مادرید ۱۵۲۶م آزادی خود را خرید و از تمام ادعاهای خود در ایتالیا صرف نظر نمود و حتی منطقه بورگونی را به اسپانیا واگذار كرد. اما یك سال بعد پادشاه فرانسه ضمن اتحاد با چند كشور و نقض قرارداد مادرید، دومین مرحله از جنگ های ۴۰ ساله را آغاز نمود كه با قرارداد كامبره خاتمه یافت و در نتیجه منطقه بورگونی به فرانسه بازگشت. در سال ۱۵۳۶م مرحله ای دیگر از جنگ ها آغاز شد و بدون هیچ نتیجه ای خاتمه یافت و پیمان صلح ده ساله نیز تنها ۴ سال دوام یافت. در سال ۱۵۴۲م چهارمین دوره این جنگ ها آغاز گردید و سرانجام در سوم آوریل ۱۵۵۹م این جنگ ها كه بر سر تصاحب سرزمین ها آغاز شده بود با امضای معاهده ای با حضور نمایندگان فرانسه، اسپانیا، انگلیس و آلمان خاتمه یافت.

 

Share