مرگ محمدعلی شاه پادشاه مستبدِ قاجار (۱۳۰۳ ش)

۱۶ فروردین
محمدعلی شاه قاجار,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

محمدعلی شاه قاجار در سال ۱۲۴۹ ش در تبریز به دنیا آمد و پس از فراگیری مقداری از تحصیلات، در ۱۷ سالگی اولین شغل دولتی را به او سپردند. او پس از روی کارآمدن مظفرالدین شاه، به ولیعهدی انتخاب شد و در این زمان علاوه بر ولایت آذربایجان، به هنگام سفر پدرش به فرنگ، متکفل امور مملکت بود. وی هر چند پس از آن که پدرش فرمان مشروطه و قانون مشروطیت را امضا کرد، خود نیز آن را تأیید نمود ولی پس از به دست گرفتن قدرت از در مخالفت با مشروطه طلبان درآمد و مشکلات فراوانی را برای مملکت به وجود آورد. عاقبت در تیرماه ۱۲۸۷ ش، مجلس شورای ملی را به توپ بست و از این زمان دوران استبداد صغیر آغاز شد. این عمل شاهِ قاجار با واکنش تند مشروطه خواهان در سراسر کشور مواجه شد تا این که آنان تهران را به تصرف خود در آورده و او را از سلطنت خلع کردند. از این رو وی به سفارت روس پناهنده شد و پس از چندی ایران را ترک کرد. محمدعلی میرزا پس از خروج از ایران، مدتی در روسیه، عثمانی و اروپا ساکن شد. تا اینکه پس از سال ها دوری از وطن و سرگردانی، در ۱۶ فروردین سال ۱۳۰۳ ش، در ۵۴ سالگی در اروپا درگذشت.

Share