عاقبت ریاست طلبی بدون اهلیت

موضوع: 

عاقبت کسی که ریاست و مسئولیتی را می پذیرد درحالی که اهلیت آن را ندارد

ریاست طلبی
Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.