ضیاءالصالحین عاقبت ریاست طلبی بدون اهلیت | ضیاءالصالحین

عاقبت ریاست طلبی بدون اهلیت

موضوع: 
ریاست طلبی

عاقبت کسی که ریاست و مسئولیتی را می پذیرد درحالی که اهلیت آن را ندارد

Share