روز دندانپزشكی

23 فروردین
روز دندانپزشکی

به منظور گسترش و پیشرفت خدمات درمانی و بهداشتی دهان و دندان در مناطق محروم كشور و روستاها، مجلس شورای اسلامی در 23 فروردین 1360، قانون تربیت بهداشت كاران دهان و دندان را تصویب كرد. در این قانون، مجلس، وزارت بهداشت و درمان را موظف نمود كه داوطلبانی را برای تربیت در این دوره، جذب كند و پس از دادن آموزش های لازم، با مدرك فوق دیپلم، آنان را در مناطق محروم به خدمت گمارَد تا از این طریق، ضمن ارائه خدمات اولیه، از شیوع بیماری های دهان و دندان جلوگیری نموده و اصل پیشگیری را مورد نظر قرار دهند. از آن پس و به پیشنهاد جامعه اسلامی دندان پزشكان، روز 23 فروردین به عنوان روز دندانپزشكی نامگذاری گردید.

Share