انتخاب اصفهان به پایتختی دولت پادشاهی صفوی توسط "شاه عباس اول" (1006 ق)

15 رجب
چهل ستون اصفهان(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

تا سال 1006 ق، قزوین پایتخت حكومت صفویه بود ولی در این روز شاه عباس صفوی، اصفهان را مركز حكومت خود قرار داد و تلاش فراوانی در آباد سازی این شهر صورت داد. اصفهان تا پایان حكومت صفوی جزو آبادترین شهرهای ایران بود.

 

Share