امضای توافق نامه ایجاد سازمان تجارت جهانی (1994م)

15 آوریل
سازمان تجارت جهانی(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

مقدمات تشكیل سازمان تجارت جهانی در جریان جنگ جهانی دوم، توسط امریكا و انگلیس فراهم شد و بر این اساس در سال 1947م، 23 كشور پیشرفته جهان، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به گات را امضا كردند. این موافقت نامه مقرر می داشت تا مذاكراتی جهت كاهش تعرفه های گمركی، رفع محدودیت های بازرگانی و از میان بُردن موانع تجارت آزاد، انجام شود، سرانجام هشتمین دور از این مذاكرات در آوریل 1994 در مراكش خاتمه یافت و براساس سند نهایى این گفتگوها، گات در جهت جهانی شدن تجارت به سازمان تجارت جهانی تغییر نام داد و تعداد زیادی از كشورهای جهان عضو آن شدند. در حال حاضر امریكا و تعداد دیگری از كشورهای غربی از نفوذشان در سازمان تجارت جهانی در جهت منافع خود استفاده می كنند. هم چنین بسیاری از كارشناسان اقتصادی، از میان برداشتن تعرفه های تجاری را به خاطر برتری اقتصادی كشورهای غربی، به نفع این كشورها و به ضرر كشورهای جهان سوم می دانند.

 

کلمات کلیدی: 
Share