آیا محصولات تراریخته سرطانزا هستند؟

نعمت خوانساری؛ متخصص علوم آزمایشگاه بالینی و ایمونولوژی
محصول تراریخته و سرطان

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران با تاکید بر اینکه سلامت محصولات دستکاری شده ژنتیکی مورد تردید است، گفت: شواهد و مقالات بسیار زیادی وجود دارد که این محصولات باعث بیماریهای بسیاری همچون انواع حساسیتها و سرطانها شده است.

نعمت خوانساری در سخنانی با عنوان «چرا قانون ملی ایمنی زیستی، امنیت غذایی مردم را تامین نمی کند» اظهار کرد:
در پروتکل کارتاهنا هم اصل احتیاطی در نظر گرفته شده چرا که به سالم بودن یا نبودن محصولات تراریخته اطمینان ندارند بنابراین سالم بودن این محصولات باید بررسی شود.

وی ادامه داد:
شواهد و مقالات بسیار زیادی وجود دارد که این محصولات باعث بیماریهای بسیاری همچون انواع حساسیتها و سرطانها شده است.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران و متخصص علوم آزمایشگاه بالینی و ایمونولوژی تصریح کرد:
مقالات متعددی حاکی از خطرناک بودن این محصولات است، به همین منظور نگرانیها در خصوص محصولات دستکاری شده ژنتیکی بیهوده و بی پشتوانه نیست.

خوانساری با انتقاد از قانون ایمنی زیستی مصوب سال ۸۸ گفت:  قانون ایمنی زیستی مصوب سال ۱۳۸۸ مملو از تناقض است.

منبــــع: خبرگزاری تسنیم

Share