درگذشت "سیدمحمود فرّخ خراسانی" ادیب و شاعر معاصر(۱۳۶۰ ش)

۲ اردیبهشت
سیدمحمود فرخ خراسانی(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

سیدمحمود فرّخ خراسانی متخلّص به فرّخ، در سال ۱۲۷۶ ش در مشهد به دنیا آمد. وی از نوجوانی مقدمات فارسی و عربی را آموخت و در آنها مهارت یافت. سیدمحمود فرخ، سال ها تصدّی امور آستان قدس رضوی را بر عهده داشت و در دوره های دوازدهم و سیزدهم مجلس شورای ملی، نماینده قوچان بود. در سال های آخر عمر، در مشهد انزوا گزید و به تأسیس انجمن ادبی فرّخ اقدام كرد. در سال ۱۳۵۳، دانشگاه مشهد به محمود فرّخ مقام استادی افتخاری دانشكده ادبیات و علوم انسانی آن دانشگاه را اعطا كرد.تاریخ مجمل فصیحی خوافی در سه جلد، سفینه نوح، دیوان اشعار، روضه خلد و... از جمله آثار اوست. استاد فرخ خراسانی سرانجام در دوم اردیبهشت ۱۳۶۰ در ۸۴ سالگی درگذشت.

Share