جنگ شیمیایی

22 آوریل
 سلاح های شیمیایی,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

ارتش آلمان 22 آوریل 1915 و در دومین سال جنگ جهانی اول، در جبهه بلژیک برضد  دو لشکر فرانسوی (عمدتا مرکب از افراد الجزایری و مراکشی)، دو لشکر انگلیسی و یک لشکر کانادایی سلاح شیمیایی (گاز کلر) به کار برد که بر اثر آن، ظرف یکی- 2 ساعت 6 هزار نفر جان سپردند. در این عملیات که در یک جبهه 6 کیلومتری انجام شد 168 تن گاز کلر رها شده بود و این گاز ریه نظامیان را از کار انداخته بود. این دومین بار بود که ارتش آلمان در جنگ از سلاح شیمیایی استفاده می کرد. این ارتش سه ماه پیش از آن در جبهه شمال برضد روس ها از این سلاح استفاده کرده بود.

     

Share