تغییر نام آژانس پارس و الحاق به اداره كل انتشارات و رادیو (1319 ش)

4 اردیبهشت
انتشارات و رادیو(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

پس از آن كه خبرگزاری رسمی ایران با نام آژانس پارس، فعالیت خود را تحت نظارت وزارت امور خارجه در سال 1313 ش آغاز كرد، به صورت دفترخبری فعالیت می نمود. همزمان با تاسیس و آغاز به كار رادیو در چهارم اردیبهشت ماه 1319 ش، این آژانس به خبرگزاری پارس تغییر نام یافت و تحت نظر اداره كل انتشارات و در سطحی وسیع تر به انجام وظایف خبرگزاری ادامه داد. خبرگزاری پارس پس از پیروزی انقلاب اسلامی با نام خبرگزاری جمهوری اسلامی به پخش آخرین خبرهای ایران و جهان و در حوزه ای وسیع اشتغال دارد.

Share