تأسیس و آغاز به كار رادیو (1319ش)

4 اردیبهشت
انتشارات و رادیو(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

در این روز برای اولین بار در ایران، اداره رادیو تأسیس و از فرستنده رادیو تهران، گزارش فعالیت های داخلی كشور پخش شد. در ابتدای تأسیس رادیو، اداره امور آن زیر نظر وزارت فرهنگ بود و برنامه های آن از یك فرستنده، به مدت روزانه پنج ساعت پخش می شد. پنج سال پس از افتتاح رادیو تهران، كم كم بعضی از شهرستان های ایران هم با فرستنده های محلی به پخش برنامه های محدود پرداختند، تا این كه به تدریج بر قدرت فرستنده ها و مدت پخش برنامه ها افزوده شد. در اواخر سال 1319، این سازمان، اداره كل انتشارات و تبلیغات و در 1330 سازمان اداره كل انتشارات و رادیو نام گرفت كه در فراهم آوردن اطلاعات، تهیه فیلم ها و گرفتن آخرین خبرهای مهم ایران و جهان فعالیت می كرد. در حال حاضر، شبكه های سراسری رادیو برای اقشار مختلف مردم ایران و شبكه های محلی در استان های مختلف كشور، برنامه های متنوع ارایه می كنند.

Share