درگذشت "ابوسعید ابوالخیر" عارف و شاعر معروف(440 ق)

4 شعبان
آرامگاه ابوسعید ابوالخیر(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

ابوسعید فضل بن ابی الخیر از اكابر و مشایخ عرفا و صوفی نامی قرن پنجم هجری در اواسط قرن چهارم هجری به دنیا آمد. وی از كودكی ریاضات سخت كشید و به خدمت جمعی از بزرگان صوفیه رسید. ابوسعید ابوالخیر پس از تَحمّل رنج فراوان در این راه، از دست بعضی از بزرگان، خرقه ی خلافت گرفت و در خانقاه خود در میهنه و نیشابور به ارشاد سالكان و وعظ و هدایت مردم پرداخت. وی از اولین كسانی است كه نظریه ی وحدت وجود را در خراسان پراكند و قول و سماع را در میان خانقاهیان متداول ساخت و از این حیث در تاریخ تصوف، مقامی خاص دارد. ابوسعید در هشتاد و سه سالگی در میهنه وفات یافت. اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابوسعید، شرح مفصلی از احوال اوست كه توسط محمدبن منور یكی از نوادگان ابوسعید تالیف شده است.

Share