انحلال حزب نازی آلمان در پی شكست این كشور از متفقین (1945م)

4 می
انحلال حزب نازی آلمان(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

با انحلال حزب ناسیونالْ سوسیالیست آلمان مشهور به حزب نازی، دوران اقتدار و سلطه این حزب كه با استفاده از دیكتاتوری، خشونت و سركوب شدید، از سال 1932م زمام امور آلمان را به دست گرفته بود، به پایان رسید. حزب نازی كه در اكتبر 1920م ایجاد شده بود در سال 1933م دو میلیون عضو داشت و در سال های بعد 6 میلیون نفر را جذب خود كرد. این حزب قصد داشت با اتحاد ملل آلمانی زبان، آلمان مقتدری ایجاد كند كه بتواند مرزهای خود را گسترش دهد. حزب نازی پس از شكست آلمان در جنگ جهانی دوم از هم پاشید و برای همیشه غیر قانونی اعلام شد.

Share