آغاز قیام مردم اسپانیا علیه ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه(1808میلادی)

7 می
اسپانیا(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

دولت اسپانیا از قرون پانزدهم و شانزدهم میلادی یکی از استعمارگران بزرگ اروپایى به شمار می رفت و سرزمین های بسیاری را در خارج از قاره اروپا تحت اشغال درآورده بود. اما این بار مردم اسپانیا، خود طعم تلخ اشغال کشورشان توسط نیروهای بیگانه را چشیدند. و سپاهیان ناپلئون بُناپارت، این کشور را به اشغال خود درآوردند. از این رو قیام مردم اسپانیا علیه فرانسویان در 7 ماه مه سال 1808میلادی آغاز شد. در نهایت، مردم اسپانیا پس از 5 سال مبارزه با اشغال گران فرانسوی آنان را در 25 دسامبر سال 1813میلادی از میهن خود بیرون راندند. در همین مدت اسپانیا متحمل شکست هایی در امریکای جنوبی شد که موجب آزادی و استقلال تعدادی از مستعمرات این کشور گردید.

 

Share