درگذشت "سید الاطبّاء" طبیب و فقیه(1316 ق)

12 شعبان
سیدالعلماء(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

سیدعلی شرف الدین بن حاج سیدمحمد منجم، تاجر تبریزی حسینی مرعشی، معروف به سیدالعلماء و سیدالاطباء، از علمای بزرگ آذربایجان و از شاگردان صاحب جواهر و صاحب ضوابط و شیخ مرتضی انصاری است. وی بعد از اجتهاد به تبریز آمد، سپس به تحصیل طب پرداخت. مدت پانزده سال در اصفهان و شهرهای دیگر دروس طب خواند و مدتی در سبزوار، در درس ملاهادی سبزواری حضور پیدا كرد. سید الاطباء در زمینه اختراعات نیز استعداد داشت. كتب تاریخ تبریز و كلیات قانون ابوعلی سینا از تألیفات اوست.

 

Share