ورود "مورگان شوستر" آمریكایی به تهران به منظور اصلاح امور مالی كشور (1290 ش)

20 اردیبهشت
مورگان شوستر(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

به دنبال موافقت مجلس با استخدام مستشاران خارجی برای سامان دادن اوضاع اقتصادی كشور، دولت ایران در پی انجام قراردادی با ایالات متحده آمریكا، یك هیئت مستشار مالی برای اصلاح امور مالی به كشور دعوت كرد و در این روز، هیئتی به ریاست مورگان شوستر وارد ایران شد. مجلس شورای ملی با اطمینان به حسن نیت شوستر و همراهانش، به آنان درباره هر نوع فعالیت برای اصلاح امور مالی ایران، اختیار تام داد، ولی این عمل ایران، به دولت روس بسیار گران آمد و روس ها مصمم شدند كاری كنند كه شوستر و معاونینش از كار بركنار شوند. از این رو، به بهانه ای واهی به دولت ایران برای اخراج شوستر اولتیماتوم داد كه با مخالفت مجلس مواجه گردید. در این حال قوای روس نیز به شهرهای آذربایجان و به ویژه تبریز یورش بردند و به قتل و غارت پرداختند. این عمل، دولت ایران را به بركناری شوستر وادار كرد و فردی وابسته به روس ها را به جای وی برگزید.

کلمات کلیدی: 
Share