اعلام موجودیت جبهه پولیساریو در صحرای غربی (۱۹۷۳م)

۱۰ می
اعلام موجودیت جبهه پولیساریو در صحرای غربی(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

جمهوری دموكراتیك عربی صحرا در شمال غربی افریقا از قرن پانزدهم مورد تهاجم استعمارگران پرتغالی قرار داشت. بعدها اسپانیا در این منطقه مسلط گردید و سال ها آن را در استعمار خود داشت. در طی سال های بعد، مبارزات ضد استعماری مردم صحرا، به فزونی گرایید و در سال ۱۹۷۳م گروهی از مبارزان با سابقه كه تنها راه كسب آزادی و استقلال را قیام مسلحانه تشخیص داده بودند، جبهه خلق برای آزادی موسوم به پولیساریو را تأسیس نمودند. این جبهه با استقبال مردم صحرا مواجه شد و فعالیت های آن علیه استعمار اسپانیا به سرعت گسترش یافت تا جایی كه نیروهای اسپانیایی در سال ۱۹۷۵، صحرای غربی را ترك كردند. اما دولت اسپانیا اداره این سرزمین را به مراكش و موریتانی واگذار كرد. پس از چندی موریتانی از ادعای خود درباره صحرا چشم پوشید ولی این درگیری ها با مراكش ادامه پیدا كرد. سرانجام دو طرف در سال ۱۹۹۱م با وساطت سازمان ملل عملیات نظامی را متوقف كردند و قرار شد كه سرنوشت صحرای غربی را همه پرسی مردمی تعیین كند كه این رفراندوم به دلایلی صورت نگرفت. با این حال كشورهای زیادی جبهه پولیساریو را به عنوان نماینده صحرا می شناسند.

Share