درگذشت "ابن ندیم بغدادی" مورّخ و كتاب شناس مسلمان(385 ق)

20 شعبان
درگذشت ابن ندیم بغدادی

از زندگانی ابوالفرج محمدبن اسحاق بغدادی معروف به ابن ندیم، اطلاعات چندانی در دست نیست. او همانند پدرش شغل وَرّاقی داشت و كارش نسخه نویسی از كتب و فروش آنها بود. آشنایى او با كتاب های گوناگون، انگیزه ای برای نوشتن كتاب "الفهرست" را در او ایجاد كرد. ابن ندیم در كتابش همه ی علوم رایجِ عصر خود را كه موجب شكوفایى تمدن اسلامی گردیده معرفی كرده و سپس به شرح زندگانی دانشمندان مشهور در آن علوم پرداخته است. ابن ندیم در این كتاب همچنین اخبار كتاب و رسالاتی را كه دانشمندان درباره ی این علوم نگاشته اند برشمرده و شرح حال كاملی درباره ی نویسندگان آنها، آورده است. این مجموعه شامل شرح حال همه ی عالمان، فقیهان، ادیبان و دیگر دانشمندان اسلامی از گذشته تا روزگار ابن ندیم می باشد. او همچنین از تحقیق درباره ی ادیان و مذاهب معروف زمان خود نیز غافل نبود و در این زمینه هم، مطالبی گردآوری كرده است.

Share