روز جهانی گنجینه و میراث فرهنگی (روز جهانی موزه)

18 می
روز جهانی گنجینه و میراث فرهنگی (گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

گسترش موزه های دنیا و همكاری همه جانبه علمی، فرهنگی و صنعتی بین آنها در جهت دستیابی به اهداف فرهنگی، از طریق هماهنگ ساختن اقدامات بین المللی و تدوین برنامه هایی مؤثر است كه دارای خطوط اساسی همكاری مشترك و دوجانبه بین مردم و موزه ها در سطح جهانی باشد. بر اساس همین اعتقاد در جلسه مجمع عمومی كمیته بین المللی موزه ها در سال 1977م در مسكو، روز 18 مه به عنوان روز جهانی موزه اعلام شد و از آن سال به بعد در این روز در همه كشورهای عضو، مراسمی به اجرا درمی آید. از اهداف مهم این مجمع، گسترش موزه ها در سراسر جهان، همكاری همه جانبه موزه ها در جهت رسیدن به اهداف فرهنگی، جلوگیری از نابودی فرهنگ بومی هر كشور و ایجاد مانع در برابر فرهنگ های بیگانه است. هم چنین هدف از تشكیل مكانی به نام موزه، نگهداری آثار گذشتگان و انتقال آنها به نسل های آینده، ایجاد و تقویت تفاهم میان ملل و اقوام، شناخت و نمایش سهم اقوام و ملل در فرهنگ و تمدن جهانی و پیشگیری از انهدام فرهنگ بومی و جلوگیری از هجوم فرهنگ های نامأنوس می باشد.

Share