تصرف شهر "بلگراد پایتخت یوگسلاوی"توسط سپاهیان عثمانی (۱۵۲۱م)

۱۹ می
تصرف شهر "بلگراد پایتخت یوگسلاوی"(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

امپراتوری عثمانی از اواخر قرن چهاردهم میلادی، پیشروی در مناطق غربی قلمرو خود را آغاز كرد و در طی سال های بعد، تقریباً تمام این منطقه را زیر سلطه خود در آورد. دولت عثمانی در این راستا و در ۱۹ مه ۱۵۲۱م در طی نبردی سخت، شهر بلگراد پایتخت یوگسلاوی را تصرف كرد و بعدها قسمت هایی از مجارستان را ضمیمه خود نمود. با این حال، این متصرفات در اثر ضعف امپراتوری عثمانی و اعمال نفوذ دولت های اروپایی، به تدریج تا اوایل قرن بیستم، به استقلال رسیدند.

Share