درگذشت "شرف الدین" محدث و ادیب بزرگ مسلمان(۷۳۳ ق)

۲۳ شعبان
شرف الدین, حسین بن عبدالله طیبی, گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

حسین بن عبداللَّه طیبی ملقب به شرف الدین، در ادبیات عرب به ویژه در علوم معانی و بیان از بزرگان عصر خود به شمار می رفت. وی به تدریس تفسیر قرآن و روایت حدیث اهتمام داشت و تفسیر قرآن و شرح مشكات را در این باره تألیف كرد. شرف الدین مردی فروتن و نیكوكار بود و با بدعت گزاران به شدت مخالفت می ورزید. او در تعلیم و تربیت جویندگان دانش و فضیلت، بسیار سخت كوش و در دستگیری بینوایان و نیازمندان، سخاوتمند بود.

 

Share