ورود ایتالیا به عرصه جنگ جهانی اول(1915میلادی)

23 می
 ایتالیا, جنگ جهانی,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

مهم ترین تحول سیاسی در اروپا در نیمه اول سال 1915میلادی، ورود ایتالیا به جنگ جهانی اول بود. ایتالیا در 23 مه 1915میلادی، بدون دلیل موجه و فقط به امید بهره برداری سیاسی و توسعه قلمرو حکومت خود به اتریش اعلان جنگ داد. پس از چندی، دولت ایتالیا به امپراتوری عثمانی نیز اعلان جنگ داد و آتش جنگ را فروزان تر کرد. با این حال، علی رغم پیروزی متفقین، که ایتالیا در کنار آنان می جنگید، این کشور نصیبی از جنگ نبرد و با وارد کردن 5/5 میلیون نفر از مردم خود، به صحنه نبرد، نزدیک به هفت صد هزار ایتالیایی را به کشتن داد. به بیانی دیگر، ایتالیا با اینکه در شمار فاتحان جنگ جهانی اول بود، ولی با این حال باید آن را کم و بیش کشوری مغلوب به شمار آورد. زیرا با وجود شرکت فعالانه در جنگ، امتیاز قابل توجهی دریافت نکرد.

 

Share