شكست قیام مسلمانان مراكش علیه استعمارگران اروپایی (۱۹۲۶م)

۲۷ می
قیام مسلمانان مراکش, پرچم مراکش, گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

با آغاز استعمار شمال افریقا توسط غارتگران اروپایى، ساكنان و قبایل مناطق در برابر استعمارگران به مقابله برخاستند و خواهان خروج آنان از سرزمین های خود شدند، یكی از این افراد، عبدالكریم رِیفی رهبر قیام مسلمانان ناحیه رِیفْ مراكش بود كه سال ها با متجاوزین اسپانیایى جنگید و پیروزی های چشم گیری نیز به دست آورد. پیروزی های او بر ارتش اسپانیا، وحشت قوای فرانسه را كه در شمال افریقا دارای متصرفاتی بود، برانگیخت. از این رو، در اوایل سال ۱۹۲۴م نیروهای فرانسوی به منظور جلوگیری از گسترش قیام مردم منطقه ریف به كمك اسپانیا آمدند و تهاجم همه جانبه ای را علیه مردم این منطقه آغاز كردند. سرانجام با دستگیری رهبران جنبش ضد استعماری و كشتار هزاران نفر از مردم این منطقه، قیام مردم مراكش در ۲۷ مه ۱۹۲۶م سركوب شد.

 

Share