احکام شرعی/ یقین به نجاست در لباس بعد از نماز

انجمن‌ها: 

احکام شرعی/ یقین به نجاست در لباس بعد از نماز

سؤال : من زخمى شده ام و بعضى اوقات بدون اینکه متوجه شوم، خون از بدنم جارى مى شود و گاهى نماز مى خوانم و وقتى نمازم تمام مى شود متوجه مى شوم لباسم خونى بوده، در حالى که وقت نماز هم به پایان رسیده است، آیا باید نمازم را قضا کنم، یا نمازم درست است؟

پاسخ : در فرض مذکور که پس از اتمام نماز متوجه شده اید لباس شما نجس بوده، نماز صحیح است و قضا ندارد، بلکه چنانچه تطهیر خون جراحت مشقت نوعیه داشته باشد یا مستلزم حرج شخصى باشد، لازم نیست و نماز خواندن با آن اشکال ندارد.

منبع : استفتائات مقام معظم رهبری

Share