راه ماندن

انجمن‌ها: 

 ای عزیزان بدانید ماندنمان در گرو رفتنمان است.
شهید مهدی باکری

Share

استیکر این متن در تلگرام 

https://t.me/stickers313/471