تا کی از روی ماهت بی نصیب

انجمن‌ها: 

تا به کی چشمم به مشرق، صبح جمعه، بی حبیب؟
تا به کی این امتت، از روی مـــــاهت بی نصیب؟

Share

استیکر این متن در تلگرام 

https://t.me/stickers313/531