غروب جمعه و انتظار

انجمن‌ها: 

باز به انتظار تو جمعه غروب میشود / اگر بیایی از سفر چه خوب میشود . . .

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/625