تکیه بر اصل و قانون

انجمن‌ها: 

ضرورت یک زندگىِ هدف دار و هشیارانه، تکیه بر اصل و قانون است.
علامه محمد تقی جعفری(ره)

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/633