آلوده زندگی نشیم

انجمن‌ها: 

من زنـدگی را دوست دارم، ولی نه آن قدر که آلوده اش شوم و خویشـتن را گـم و فراموش کنم  
شهید همت

Share

اسیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/643