مژده آمدن

انجمن‌ها: 

مـژده‌ی آمـدنت قیمـت جـان می‌ارزد / تاری از موی تو آقـا به جهـان می‌ارزد . . .

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/782