آثار فردی اعتکاف

استاد محمدتقی فیاض بخش

اصل در اعتکاف، عزلت است / استاد فیاض بخش

اصل در اعتکاف، عزلت است / استاد فیاض بخش

اعتکاف

عنوان: بررسی ابعاد مباحث و مسائل اجتماعی، چالش‌های فراروی فرهنگ عمومی، به بیان و طراحی الگوی زندگی جامعه دینی می پردازد...

اعتکاف

سه روز، اعتصاب خود را به او اعلام می کنم؛ اعتصابی به معنای اعتراض در برابر بت های درون؛ اعتصابی به مفهوم مبارزه با جاذبه های پوشالی دنیا؛ اعتصابی به عمقِ ادراک و به ژرفنای تَعقّل. خدا، نام اعتصاب را، اعتکاف می گذارد، تا موافقت خویش را اعلام کرده...