احکام اعتکاف منظر رهبری

احکام نموداری اعتکاف

به مناسبت ایام اعتکاف، احکام نموداری اعتکاف

اعتکاف و ایام البیض

آيا اعتکاف به زمانهاى ويژه اى اختصاص دارد؟ و بهترين زمان جهت اعتکاف چيست؟
ج : در هر زمانى که روزه در آن ايام صحيح است اعتکاف نيز جايز و صحيح است و بهترين اوقات اعتکاف، ماه رمضان و برترين اوقات رمضان، دهه...