ارتحال استاد فاطمی نیا

شب اول قبر مومن - استاد فاطمی نیا (ره)

منبر یک دقیقه ای | شب اول قبر مومن - استاد فاطمی نیا (ره)

استوری ارتحال استاد فاطمی نیا 

استوری | ارتحال استاد فاطمی نیا 

آیت‌ الله فاطمی‌ نیا

 آیت‌ الله فاطمی نیا به ملکوت اعلی پیوست