ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

تلاوت سوره الرحمن

تلاوت سوره نجم ، آیات 39 تا 58 - استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

تلاوت سوره الرحمن

تلاوت سوره حشر آیات 12 تا 15 - استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

تلاوت سوره الرحمن

تلاوت سوره اسراء آیات 74  تا 81 - استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

تلاوت سوره الرحمن

تلاوت سوره بقره آیات 197 تا 202 - استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

تلاوت سوره الرحمن

تلاوت سوره فاطر آیات 27  تا 34 - استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

تلاوت سوره الرحمن

تلاوت سوره مریم  آیات 27 تا 34 - استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

تلاوت سوره الرحمن

تلاوت سوره نحل آیات 125 تا 128 - استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

تلاوت سوره الرحمن

تلاوت سوره طارق آیات 1 تا 17 - استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

تلاوت سوره الرحمن

سوره یوسف آیات 78 تا 80 - استاد شعبان عبدالعزیز صیاد