استاد شهریار پرهیزکار

شهریار پرهیزگار

ترتیل کل قرآن با صدای شهریار پرهیزگار (جزء به جزء)

سوره ناس

شناسنامه سوره مبارکه ناس

سوره مبارکه ناس: صد و چهاردهمین سوره

روش حفظ قرآن

پاورپوینت روش حفظ قرآن
برگرفته از کتاب استاد  شهریار پرهیزکار