اس ام اس تبریک 9 دی

روز بصیرت ؛ حماسه 9 دی

9 دی

روز نُه دی پیر و جوان را دیدید؟
این بار که رای به دینمان را دیدید؟
بر اشک ز ماتم حسین سنگ زدید؟
روز نُه دی سینه زنان را دیدید؟