اقدامات احیای دریاچه ارومیه

احیا مجدد دریاچه ارومیه با پایان حفاری تونل کانی سیب

احیا مجدد دریاچه ارومیه با پایان حفاری تونل کانی سیب

دولت سیزدهم احیاگر دریاچه ارومیه خواهد بود؟

دولت سیزدهم احیاگر دریاچه ارومیه خواهد بود؟

افزایش حجم آب دریاچه ارومیه

افزایش حجم آب دریاچه ارومیه

برنامه های احیای دریاچه ارومیه چقدر نتیجه داده است؟

برنامه های احیای دریاچه ارومیه چقدر نتیجه داده است؟