انواع کم خونی

آنمی

تشخیص آزمایشگاهی کم خونی
CBC شامل:
MCV-RBC (میانگین حجم هر گلبول قرمز)
RDW-HB (پهنای گستردگی گلبول های قرمز)

آنمی

کم خونی مزمن در کودکان سبب اختلالات رفتاری می شود که نتیجه تکامل نامناسب سیستم عصبی در دوران نوزادی است و در کودکان سنین مدرسه موجب افت تحصیلی می شود.